Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

Regulamin SERWISU POZYTYWKA.COM

 1.   Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dominika Tołłoczko-Maleczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DOMINO CONSULTING DOMINIK TOŁŁOCZKO-MALECZEK z siedzibą w Zabrzu, w ramach serwisu internetowego www.pozytywka.com (zwanego dalej: 'Serwisem Internetowym').

 

§ 1 Definicje

 

 1. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie Internetowym wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.

 2. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.

 4. Ogłoszenie - oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na stronie Stronie Internetowej Serwisu.

 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 6. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

 7. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

 8. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie www.pozytywka.com

 9. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Użytkownikowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 10. Usługodawca - oznacza Dominika Tołłoczko-Maleczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą DOMINO CONSULTING DOMINIK TOŁŁOCZKO-MALECZEK z siedzibą w Zabrzu (41-813), ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 7 lok. 1, NIP: 6482312929, REGON: 243550318, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: biuro@pozytywka.com, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 11. Użytkownik - oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu 'cookies' oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików 'cookies', które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików 'cookies' ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm 'cookies' w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie 'cookies' może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

 

§ 3 Rejestracja

 

 1. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 2. Użytkownik może dokonać Rejestracji wybierając jedną z możliwości:
  a) Rejestracja za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
  b) Rejestracja za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com.

 3. W celu Rejestracji określonej w §3 ust. 2 lit. a, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym.

 4. W celu Rejestracji określonej w §3 ust. 2 lit. b, Użytkownik powinien posiadać konto w serwisie www.facebook.com. Założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie ze Strony Internetowej Serwisu na stronę internetową www.facebook.com, gdzie Użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w serwisie www.facebook.com. Po dokonaniu autoryzacji na stronie internetowej www.facebook.com, Użytkownik z powrotem jest przekierowany na Stronę Internetową Serwisu i w Serwisie Internetowym zakładane jest Konto Użytkownika z odnośnikiem do Konta Użytkownika na www.facebook.com. Nazwa użytkownika do serwisu www.facebook.com oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Usługodawcę. Usługodawca otrzymuje od serwisu www.facebook.com następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, data urodzenia oraz adres elektroniczny.

 5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i usług udostępnianych w ramach Konta Użytkownika.

 

§ 4 Usługi

 

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  a) Formularz kontaktowy;
  b) Newsletter;
  c) Prowadzenie Konta Użytkownika;
  d) Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Standard;
  e) Zamieszczenie opinii.
 3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
  a) Reklama w mailingu;
  b) Wyróżnienie Ogłoszenia;
  c) Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Premium;
  d) Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie VIP;
  e) Zamieszczenie treści;
 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 5. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy lub Użytkownika, który zamieścił Ogłoszenie. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy lub Użytkownika poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego lub informacji handlowych dotyczących produktów lub usług podmiotów trzecich. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole 'temat', określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.
 9. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach określonych w Regulaminie i polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę korzystania z Konta Użytkownika.
 10. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Standard polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę zamieszczenia i utrzymywania Ogłoszenia na Stronie Internetowej Serwisu przez czas określony, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika. Treść Ogłoszenia może zawierać: logo Użytkownika, opis działalności Użytkownika, dane kontaktowe Użytkownika, godziny pracy Użytkownika, zakres cen usług świadczonych przez Użytkownika, mapę z lokalizacją Użytkownika oraz nieograniczoną liczbę zdjęć. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz do Usługodawcy poprzez wybranie odpowiedniej opcji dostępnej w formularzu. W trakcie trwania Usługi Użytkownik może modyfikować oraz samodzielnie usunąć Ogłoszenie.
 11. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Premium obejmuje swoim zakresem usługę Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie Standard poszerzoną o możliwość zamieszczenia przez Użytkownika w treści Ogłoszenia następujących elementów: link do strony internetowej Użytkownika, formularz kontaktowy do kontaktu z Użytkownikiem, linki do profili Użytkownika w wybranych serwisach społecznościowych, nieograniczona liczba zdjęć, filmów lub innych plików Użytkownika. W trakcie trwania Usługi Użytkownik może modyfikować oraz samodzielnie usunąć Ogłoszenie. Użytkownik składa zamówienie na usługę zgodnie z §5.
 12. Usługa Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie VIP polega na realizacji przez Usługodawcę, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu, indywidualnego zakresu usługi, uzgodnionego z Użytkownikiem. W celu skorzystania z usługi Użytkownik kontaktuje się z Usługodawcą za pomocą dowolnego środka komunikacji. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Zamieszczenie Ogłoszenia w wariancie VIP drogą elektroniczną oraz płatność dokonywane są poza Serwisem Internetowym.
 13. Usługa Zamieszczenie opinii polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę, publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących w szczególności treści prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia i wysyła do Usługodawcy dedykowany formularz, zamieszczony na Stronie Internetowej Serwisu pod określoną treścią zamieszczoną przez Usługodawcę. Wypełnienie i przesłanie formularza, o którym mowa w zdaniu poprzednim możliwe jest wyłącznie po zalogowaniu się przez Użytkownika na jego konto w jednym z serwisów społecznościowych, za pomocą którego zamieszczana jest opinia, wymienionych w formularzu.
 14. Usługa Reklama w mailingu polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę zamieszczenia informacji handlowych Użytkownika w wiadomościach przesyłanych przez Usługodawcę do Użytkowników, w ramach usługi Newsletter. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest możliwe na zasadach określonych w §5 Regulaminu.
 15. Usługa Wyróżnienie Ogłoszenia polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę wyróżnienia Ogłoszenia. Usługa świadczona jest w następujących wariantach:
  a) Promowanie na głównej - polega to na prezentowaniu Ogłoszenia na stronie głównej Strony Internetowej Serwisu przez okres 1 lub 7 dni, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika. Wyróżnione w ten sposób Ogłoszenia prezentowane są w systemie rotacyjnym z Ogłoszeniami innych Użytkowników, którzy skorzystali z usługi.
  b) Promowanie w wynikach wyszukiwania - polega na prezentowaniu Ogłoszenia na Stronie Internetowej Serwisu, w części służącej do wyszukiwania Ogłoszeń, nad wynikami wyszukiwania. Wyróżnione w ten sposób Ogłoszenie prezentowane jest przez okres 7 lub 30 dni, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika.
  c) Wyróżnienie oferty - polega na oznaczeniu Ogłoszenia pomarańczowym kolorem oraz znakiem graficznym przedstawiającym koronę. Usługa świadczona jest na okres 1, 6 lub 12 miesięcy, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika Użytkownik dokonuje wyboru wariantu usługi Wyróżnienie Ogłoszenia w trakcie zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w §5 Regulaminu.
 16. Usługa Zamieszczenie treści polega na umożliwieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę publikacji na Stronie Internetowej Serwisu treści określonej przez Użytkownika lub przygotowanej na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest możliwe na zasadach określonych w §5 Regulaminu.
 17. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 5 Zamówienia na usługi odpłatne

 

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na usługi odpłatne w Serwisie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu, a następnie wysłanie formularza do Usługodawcy poprzez wybranie przycisku 'ZAMAWIAM I PŁACĘ'. Każdorazowo przed przyjęciem oferty Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie, czasie trwania oraz zakresie usługi, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 4. Przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Użytkownik może wyrazić zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia usługi, aby Usługodawca rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Ceny na Stronie Internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny brutto.
 6. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na Stronie Internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Użytkownik może wybrać spośród następujących form płatności:
  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy;
  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności Tpay.com, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 8. Użytkownik jest każdorazowo informowany przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności w wysokości wynikającej z zawartej umowy.
 9. Po zawarciu umowy z Użytkownikiem, Usługodawca potwierdza warunki umowy, przekazując je Użytkownikowi na Trwałym nośniku.
 10. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 11. W przypadku niewywiązania się przez Użytkownika z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 8 Regulaminu, Usługodawca wyznacza Użytkownikowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Użytkownika przy użyciu poczty elektronicznej. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Usługodawca odstąpi od umowy. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Usługodawca prześle Użytkownikowi przy użyciu poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

 

§ 6 Reklamacje

 

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z realizacją umowy zawartej z Usługodawcą. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki Użytkownik złożył reklamację.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Usługodawcy zgłaszany jest przez Usługodawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika.
 5. Dane osobowe Użytkowników zamieszczone w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, mogą być wykorzystywane przez innych Użytkowników jedynie w celu nawiązania kontaktu z danym Użytkownikiem. Wykorzystanie tych danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich dalsza publikacja, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 6. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 7. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 8. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Usługodawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 

§ 11 Rozwiązanie umowy
(Nie dotyczy umów zawartych na czas oznaczony)

 

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. Uprawnienie do rozwiązania umowy wynikające z §11 Regulaminu nie dotyczy możliwości rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartych na czas określony.

 

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 2. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Użytkownika z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Użytkownik będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2016 r.