Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • Parking
  • Parking dla rowerów
  • Na zewnątrz
Gdzie: Bielsko-Biała
Kiedy: Godziny do ustalenia
Cena: darmowe
Kategoria: Świat roślin

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego


Park krajobrazowy położony w województwie śląskim. Obejmuje porośnięte lasem pasma górskie Beskidu Śląskiego: pasmo Czantorii oraz Baraniej Góry.  Na terenie parku znajdują się źródła Białej i Czarnej Wisełki - dwóch potoków dających początek Wiśle.

 


Geologia


Budowa geologiczna wzniesień Beskidu Śląskiego jest zróżnicowana. Wzgórza zbudowane są głównie z łupków i wapieni. Występują tu również warstwy zbudowane z piaskowców godulskich i zlepieńców istebniańskich. Na terenie parku znajdują się liczne jaskinie fliszowe, z których część ma statuspomników przyrody. Na terenie parku znajdują się m.in. Jaskinia w Trzech Kopcach (najdłuższa niekrasowa jaskinia w Polsce), Jaskinia Malinowska,Jaskinia Lodowa, Jaskinia Mokra. Dla ochrony jaskiń został utworzony w gminie Lipowa rezerwat przyrody Kuźnie. W parku znajdują się też ostańce skalne: ambony, grzyby i grzędy, wśród nich Malinowska Skała czy Skały Grzybowe w Paśmie Stożka.


Flora

 

 Lasy na terenie parku uległy przekształceniom wskutek eksploatacji. Prawie całkowicie zanikły grądy, które pierwotnie

występowały w piętrze pogórza. Wzrósł areał borów jodłowo-świerkowych oraz świerczyn. Zmniejszona została powierzchnia dolnoreglowych lasów    bukowych. W dolinach potoków w piętrze pogórza występują obecnie podgórski łęg jesionowy, nadrzeczna olszynka górska oraz        dolnoreglowy świerkowy bór na torfie. W reglu dolnym dominują świerczyny. Miejscami spotyka się lasy bukowe: kwaśną buczynę górską i    żyzną buczynę karpacką. W runie tego ostatniego zbiorowiska występuje żywiec dziewięciolistny. Strome stoki porastają jaworzyny górskie,  fragmentarycznie jaworzyny karpackie. W wyższych partiach regla dolnego występuje bór jodłowo-świerkowy. Regiel górny porastają    świerczyny, najlepiej wykształcone w rezerwacie przyrody na Baraniej Górze. Część parku zajmują łąki oraz pastwiska. Wzdłuż potoków

 występują łopuszyny. Na terenach podmokłych rozwijają się młaki.
 

 

 

Fauna
 

Z rzadkich gatunków zwierząt występujących na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego źródła wymieniają: drozda obrożnego, świergotka górskiego, głuszca, jarząbka, wilka szarego, rysia eurazjatyckiego oraz okresowo niedźwiedzia brunatnego. W parku spotyka się też podkowca małego,nocka orzęsionego i nocka wąsatka. Rzadkie gatunki ryb to głowacz pręgopłetwy i głowacz białopłetwy. Z zagrożonych gatunków bezkręgowcównotowano pachnicę dębową oraz czerwończyka nieparka.

 

 

 

 

 

 

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2015-03-13 20:33Z [dostęp: 2016-01-25 14:22Z]. Dostępny w Internecie: //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Park_Krajobrazowy_Beskidu_%C5%9Al%C4%85skiego&oldid=42073285.
Zdjęcie Panorama z Baraniej Góry.jpg: By Trybus (Own work) [CC BY-SA 3.0 pl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en)], via Wikimedia Commons.