Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • Pod dachem
Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach
Gdzie: Czerwionka-Leszczyny
3 Maja 36A
Kiedy: od 24-02-2017 00:00
do 26-04-2017 10:00
Cena: darmowe
Kategoria: Sztuka i kreatywność
Tel:32 4318-955 wew. 15
E-mail:organizacyjny@mokcl.pl

XXIV Wojewódzki Plastyczny Konkurs Ekologiczny 'Ocalić od zapomnienia'

Cele konkursu:

1. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

2. Uwrażliwienie na piękno i problemy najbliższego środowiska.

3. Stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń plastycznych najmłodszego pokolenia.

 

Założenia organizacyjne:

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

z siedzibą przy ul. Wolności 2.

2. Prace należy dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Kultury w Czerwionce-Leszczynach

przy ul. Wolności 2 do 20 marca 2017 roku (decyduje data wpływu).

3. Prace przesyłane pocztą należy wysłać na adres:

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Wolności 2

44-230 Czerwionka-Leszczyny

4. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora konkursu, którym jest Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach i mogą być wykorzystane
do organizowania wystaw oraz w ramach publikacji. Nadsyłając pracę na konkurs nauczyciel/instruktor lub opiekun prawny/rodzic autora zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie, w tym na zamieszczenie przez organizatora imienia, nazwiska
i wieku autora pracy oraz nazwy placówki.

5. Każda praca powinna być czytelnie opisana (drukowanymi literami) na odwrocie według załączonego wzoru.

6. Do pracy należy dołączyć następujące informacje:

- zestaw I (oświadczenie nauczyciela/instruktora), jeżeli placówka posiada indywidualne zgody opiekunów prawnych/rodziców uczniów lub

- zestaw II (oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica), jeżeli placówka nie posiada indywidualnych zgód opiekunów prawnych/rodziców uczniów, wówczas wymagane jest załączenie zgody jednorazowej do udziału w konkursie.

7. Prace nadesłane bez załączników wskazanych w punkcie 5 i 6, a także prace zbiorowe i niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie.

 

Tematyka konkursu: "Owady w służbie ludziom i światu"

Pragniemy zwrócić uwagę młodego człowieka na świat otaczającej nas natury. Ochrona flory i fauny, to sprawy dziś najważniejsze. Należy zapobiegać wszelkim formom degradacji i niszczenia natury. Dbajmy o jej dobro i przetrwanie, aby kolejne pokolenia mogły żyć z nią w zgodzie i harmonii, zachwycając się jej niebywałym pięknem.

Świat owadów, jak wiadomo, to rzecz bezcenna. Pracują całe swoje życie, aby rośliny mogły się rozwijać i obdarzać nas swoimi owocami. To one w decydujący sposób wpływają na losy naszej ziemi. Chrońmy piękny świat owadów, ponieważ zdrowa przyszłość następnych pokoleń w dużej mierze zależy właśnie od nich.

 

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz uczestników pozalekcyjnych zajęć plastycznych (POPP, placówki kultury).

2. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem województwo śląskie.

3. Każda placówka może wyselekcjonować do konkursu maksimum 10 prac.
W przypadku POPP i placówek kultury przyjmujemy maksymalnie 10 prac jednego instruktora, a w przypadku szkół i przedszkoli - 10 prac z placówki.

4. Wymagany format prac: A3 bez oprawy!

 

Technika wykonania prac:

malarstwo, grafika, rysunek oraz wzajemne połączenia wymienionych technik.

 

Ocena:

Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

- przedszkola,

- szkoły podstawowe,

- gimnazja,

- szkoły ponadgimnazjalne.

 

Ogłoszenie wyników konkursu:

Wyniki XXIV Wojewódzkiego Plastycznego Konkursu Ekologicznego zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Czerwionce-Leszczynach - www.mokcl.pl - 3 kwietnia 2017 roku.

Finał konkursu, połączony z otwarciem wystawy pokonkursowej i wręczeniem nagród, odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku o godz. 10:00 w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36A.

 

Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.

2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

3. Informacji dotyczących konkursu udzielają:

- Janusz Lukaszczyk (komisarz wystawy) - tel. 32 4318-955 wew. 15

- Sylwia Wolnik - dział organizacyjny, tel. 32 4318-955 wew. 16 i 19

 

OŚWIADCZENIA I KARTA OPISOWA PRACY DO POBRANIA W ZAKŁADCE 'DOKUMENTY' PO LEWEJ STRONIE.