Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Pałac Młodzieży w Katowicach
  Gdzie: Katowice
  Mikołowska 26
  Kiedy: od 09-04-2017 00:00
  do 09-04-2017 00:00
  Cena: od 50,00
  do 200,00 zł/osoba
  Kategoria: Taniec
  Tel:(32) 2516-433
  E-mail:pm@pm.katowice.pl

  X Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego "POWER DANCE 2017″

  REGULAMIN

  X Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego

  "POWER DANCE 2017"

   

  I. CEL TURNIEJU

  1. Konfrontacja dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych

  2. Popularyzacja nowoczesnych form tańca, walorów artystycznych, zdrowotnych, wychowawczych.

  3. Wymiana doświadczeń dydaktycznych i wychowawczych.

  4. Rozwijanie i promowanie tej formy aktywności fizycznej wśród młodzieży.

  5. Wyłonienie i promocja talentów estradowych.

  6. Wspólna zabawa i integracja.

  7. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

   

  II. ORGANIZACJA

  1. Konkurs odbędzie się w dniu 09.04.2017r. w sali teatralnej Pałacu Młodzieży

  2. Organizatorem Konkursu są: Pałac Młodzieży w Katowicach i Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach

  3. W Konkursie biorą udział dziecięce i młodzieżowe zespoły taneczne, soliści i duety prezentujący różne formy tańca nowoczesnego: disco, hip hop, funky, jazz, disco, taniec współczesny i inne.

  4. Turniej ma charakter konkursu odbywającego się w dwóch grupach:

   

  I. SOLIŚCI

  Wiek uczestników:

  kat. A - do lat 12

  kat. B - powyżej 12 lat (13 do 24 lat)

   

  II. ZESPOŁY

  I kategoria - balet, jazz, modern, taniec współczesny

  II kategoria - STREET DANCE (hip - hop, popping, house, break dance, dancehall, waacking, vogue)

  Wiek uczestników:

  kat. A - do lat 12

  kat. B - powyżej 12 lat (13 do 24 lat) W zespołach dopuszcza się jedną osobę nie spełniającą kryterium wieku.

  5. Zespół, który zdobył GRAND PRIX "POWER DANCE 2016" nie może brać udziału w bieżącej edycji Turnieju. Ma możliwość wzięcia działu w Turnieju jako "Gość Specjalny".

   

  III WARUNKI UCZESTNICTWA

  Konkurs organizowany jest w trzech etapach

   

  Pierwszy etap - KWALIFIKACJA

  1. ZESPOŁY TANECZNE przygotowują choreografię której czas nie może przekroczyć 5 minut; dla SOLISTÓW czas choreografii nie może przekroczyć 2 minut.

  2. Każdy ZESPÓŁ może zaprezentować kilka choreografii. Do każdej choreografii wypełnia od dzielną kartę zgłoszenia; SOLIŚCI przygotowują tylko 1 choreografię, której głównym tematem jest: " Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi. " (Winston Groom), którą prezentują po przejściu do finału. Etap półfinałów dla SOLISTÓW odbywa się w formie preselekcji: soliści wychodzą na scenę w grupach 5 osobowych, a następnie każdy pojedynczo tańczy improwizując do muzyki organizatora (60 sek).

  3. Każdy ZESPÓŁ może zaprezentować kilka choreografii. Do każdej choreografii wypełnia oddzielną kartę zgłoszenia;

  3. Propozycje choreograficzne oparte mogą być na różnych technikach tanecznych, poparte wysokim poziomem techniki wykonania, wyrazem artystycznym, doborem stroju oraz rekwizytów.

  4. ZESPOŁY i SOLIŚCI wypełniają kartę/ty zgłoszenia udostępnioną na stronie internetowej:

  www.pm.katowice.pl lub www.impresariat.ovh.org oraz dokonują wpłaty wpisowego w terminie do dnia 15.03.2017r.

   

  Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata wpisowego w wysokości:

  ZESPÓŁ: 200 zł za każdą zgłoszoną choreografię;

  SOLIŚCI I DUETY:  50 zł za zgłoszoną choreografię.

  Opłatę należy przesłać na konto: Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, 40 - 066 Katowice, ul. Mikołowska 26

  Nr konta: 08 1020 2313 0000 3402 0185 8653 z dopiskiem: "Power Dance 2017"

  5. W związku z ograniczoną ilością miejsc w poszczególnych grupach i kategoriach przyjmowanie zgłoszeń

  może zostać wstrzymane przed terminem (przyjmowane będą zgłoszenia na listę rezerwową, fakt ten

  będzie widoczny w formularzu zgłoszeniowym) Informacja o zakwalifikowaniu uczestników z listy rezerwowej zostanie przesłana e-mailem po dniu 15.03.2017 Po otrzymaniu tej informacji należy dokonać wpłaty wpisowego.

   

  Drugi etap półfinał - Katowice 09.04.2017r.

  1. Zespoły - prezentacje zgłoszonych choreografii

  2. Jury spośród zaprezentowanych choreografii typuje ZESPOŁY do finału.

  3. SOLIŚCI w grupach ( dobieranych losowo) improwizują do muzyki organizatora w czasie 1’ na podstawie improwizacji komisja sędziowska typuje SOLISTÓW do trzeciego etapu - finału

  4. W półfinale system oceniania jest punktowy i niejawny.

   

  Trzeci etap finał - Katowice 09.04.2017r.

  1. W finale system oceniania jest punktowy i jawny.

  2. Spośród wszystkich ZESPOŁÓW biorących udział w finale, zespół który otrzyma najwyższą ilość punktów otrzymuje GRAND PRIX "P0WER DANCE 2017" oraz PUCHAR PREZYDENTA MIASTA KATOWICE.

  SOLIŚCI podczas finału prezentują przygotowaną choreografie na zadany w regulaminie temat.

  Spośród SOLISTÓW biorących udział w finale solista który otrzyma największą ilość punktów w swojej kategorii wiekowej otrzymuje nagrodę za I miejsce i tytuł "Najlepszego Tancerza"

  3. Następne w kolejności zespoły z najwyższą liczbą punktów otrzymują pamiątkowe statuetki za I, II i III miejsce w danej kategorii technicznej i wiekowej, a SOLIŚCI za II i III w danej kategorii wiekowej.

  4. Wszystkie ZESPOŁY i SOLIŚCI biorący udział w Turnieju (półfinał, finał) otrzymają pamiątkowe dyplomy.

   

   

  IV JURY

  1. Półfinał i Finał Komisja Sędziowska będzie oceniała w systemie punktowym od 0 do 6 pkt.

  2. W skład 6 osobowego (5 sędziów punktowych + sekretarz) Jury wchodzą pedagodzy szkół baletowych, tancerze i choreografowie cieszący się autorytetem zawodowym; w Jury nie mogą zasiadać osoby, które przygotowały zespoły do Turnieju.

  3. Oceniane będą:

  - Opracowanie choreograficzne, dobór muzyki.

  - Technika wykonania.

  - Umiejętności improwizacji tanecznej, wyraz artystyczny, interpretacja taneczna tematu w przypadku SOLISTÓW.

  5. Maksymalna liczba punktów jaką może zdobyć ZESPÓŁ i SOLISTA w każdym z etapów to 90 pkt.

   

   

  V DANE TECHNICZNE

  1. W przypadku przekroczenia limitu wiekowego zespół zostanie zdyskwalifikowany, bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów finansowych dotyczących udziału zespołu w Turnieju.

  2. Odtwarzanie podkładów możliwe jest z nośnika CD - jedno nagranie na opisanym nośniku lub w formacie MP3

  3. W trakcie występu nie wolno używać własnego oświetlenia.

  4. Wszyscy uczestnicy zespołów zobowiązani są posiadać aktualną legitymację szkolną lub dowód

  tożsamości a opiekunowie grup aktualną listę uczestników zespołów zwierającą imię i nazwisko uczestnika oraz datę urodzenia, którą oddają w czasie rejestracji zespołu w dniu konkursu.

  5. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników do Turnieju winni ubezpieczyć ich na czas przejazdu i pobytu.

  6. Zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (zgodnie z obowiązującymi przepisami)

  7. Instytucje lub osoby fizyczne zgłaszające uczestników pokrywają koszty ich transportu, noclegu i wyżywienia na terenie Katowic. Organizator zapewnia jedynie drobny poczęstunek oraz ewentualną pomoc w organizacji noclegu i wyżywienia.

  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.

  9. Uczestnicy wyrażają zgodę na dokumentowanie ich twórczości, rejestrację telewizyjną, fonograficzną i fotograficzną.

  10. Organizator ma prawo do wykorzystania zebranej dokumentacji do celów promocyjnych  Turnieju.

  11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie o których uczestnicy

  zostaną poinformowani przed konkursem

  12. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator Turnieju.

   

   

  KARTA ZGŁOSZEŃ dostępna w zakładce po lewej stronie. Serdecznie zapraszamy!