Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  Miejsce: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
  Kiedy: od 05-09-2018 12:52
  do 05-09-2018 16:52
  Cena: darmowe
  Kategoria: Konkursy
  Tel:71 3436765, 71 3469582
  E-mail:sekretariat@muzeum.wroclaw.pl

  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza do wzięcia  udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny na Projekt Kartki  Pocztowej w Ramach Obchodów ,,100 - Rocznicy Odzyskania  Niepodległości' pt.: ,,Biało- czerwona niepodległa'. Konkurs został  objęty patronatem Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A.

   

   

  REGULAMIN IV OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT KARTKI POCZTOWEJ W RAMACH OBCHODÓW '100 - ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI ,,BIAŁO - CZERWONA NIEPODLEGŁA'


  1.Organizatorzykonkursu: 

  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.


  2. Cele konkursu:

  • promowanie wśród uczniów zainteresowań filatelistycznych oraz historycznych,
  • poszerzenie wiedzy nt. historii i funkcjonowania Poczty Polskiej oraz Historii Polski,
  • rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności uczniów,
  • krzewienie patriotyzmu wśród młodzieży szkolnej, 


  3. Adresaci konkursu:

  I grupa - dzieci w wieku przedszkolnym,

  II grupa - uczniowie szkół podstawowych klasy I-III, 

  III grupa - uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VII, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

  4. Wymagania konkursowe:

  Prace konkursowe powinny być wykonywane na papierze technicznym, o formacie A5. 
  Tematyka prac konkursowych powinna zawierać treści nawiązujące do tematu konkursu.
  Technika prac dowolna (ołówek, kredka, flamaster, farba, pastel lub inna).
  Każdy uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.

  5. Termin nadsyłania prac konkursowych:

  Ostateczny termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych ustala się na dzień 10 września 2018 roku. Po upływie tego terminu organizatorzy powołają komisję do oceny prac i przyznania nagród.

  Prace uczniów należy dostarczyć na aktualny adres korespondencyjny: 

  Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, 

  ul. Z. Krasińskiego 1, 

  50-954 Wrocław


  Prace konkursowe należy opisać drukowanymi literami na odwrocie - imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, nauczyciel/opiekun.


  6. Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród:

  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 11 października 2018 roku podczas otwarcia wystawy czasowej ,,Legioniści, pocztowcy, wodzowie - bohaterowie niepodległości', która odbędzie się w budynku Muzeum Poczty i Telekomunikacji przy ul. Krasińskiego 1 we Wrocławiu. Laureaci pierwszych trzech miejsc w każdej grupie otrzymają dyplomy i nagrody niespodzianki. Przewidujemy również wyróżnienia. Spośród laureatów wszystkich III grup jury wyłoni najlepszą pracę która otrzyma tytuł Grand Prix i zostanie wydana w formie kartki pocztowej. Organizator nie wyklucza także wydania kartek z pozostałymi pracami, które zostały najwyżej ocenione w swojej grupie. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z jednoznacznym udzieleniem zgody na wykorzystanie pracy do wydania przedmiotowej kartki pocztowej.

  7. Postanowienia końcowe:

  • Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu.
  • Organizator nie zwraca prac konkursowych. 
  • Organizator nie pokrywa kosztów wysyłki nieodebranych nagród.
  • Ocena komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
  • Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem powyższego regulaminu. 


  Dodatkowe informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem telefonu: 71 343 67 65 Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu lub pisząc na adres email: sekretariat@muzeum.wroclaw.pl. 

  Regulamin zatwierdzono w dniu 20.06.2018 roku.


  8. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie razem z pracą konkursową oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu: muzeum.wroclaw.pl oraz przeniesieniem autorskich praw majątkowych na projekt. Konkurs został objęty patronatem Biura Filatelistyki Poczty Polskiej S.A

   

  Zgoda na wykorzystanie projektu kartki pocztowej oraz wizerunku dziecka jest do pobrania w zakładce Dokumenty.