Podany adres email jest błędny
Pole wymagane

Nie masz konta? Zarejestruj się za darmo!

  • WC
  • Na zewnątrz
Gdzie: Zabrze
Webera 18
Kiedy: od 26-08-2016 20:00
do 26-08-2016 23:55
Wiek: Nastolatek
Cena: darmowe
Kategoria: Koncerty i widowiska
Tel:(32) 271 56 41 w. 22
E-mail:sekretariat@dmit.com.pl

REGULAMIN IMPREZY

1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie i przebywające na terenie imprezy zobowiązane są do zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania porządku.
2. Osobom obecnym na imprezie zabrania się wnoszenia oraz posiadania w trakcie jej trwania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub psychotropowych oraz wnoszenia napojów alkoholowych.
3. Osoby obecne na terenie imprezy w trakcie jej trwania zobowiązane są stosować się do porządkowych poleceń Organizatora oraz Służb Porządkowych i Informacyjnych.
4. Osoby wchodzące na teren imprezy zobowiązane są do okazania, na wezwanie, zawartości bagaży lub toreb do przeglądu.
5. W przypadku stawiania oporu Służbom Porządkowym w/w osoby zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.
6. Ze względu na brzmienie umów z wykonawcami na imprezie obowiązuje zakaz robienia zdjęć oraz filmowania bez uzyskania zgody Organizatora.
7. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.
8. Obowiązuje zakaz wstępu na teren imprezy ze zwierzętami.
9. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne w trakcie imprezy na terenie imprezy powinny:
• natychmiast powiadomić Służby Porządkowe lub Informacyjne imprezy,
• unikać paniki,
• stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych imprezy
i komunikatów,
• nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
10. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy lub regulaminu imprezy wydanego przez Organizatora Imprez lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne imprezy, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł., karze ograniczenia albo pozbawienia wolności, może zostać również pozbawiony prawa wstępu na imprezę masową.
11. Regulamin jest ogłoszony na stronie organizatora www.dmit.com.pl oraz w postaci wydruków w formacie A4 na terenie imprezy. Podstawą prawną Regulaminu są postanowienia Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (Dz.U. 62.poz.504).